Novinky

 

SOUTĚŽ S KÁVOU EILLES 5. 9. 2020 Soutěžte s námi od 6. 12. 2019 až do 20. 12. 2019 o 15 voňavých balíčků kávy značky EILLES KAFFEE.   Jaká jsou pravidla soutěže?  Vánoční soutěž o dárky z rodiny J.J. Darboven I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Soutěž na Timeline J.J. Darboven (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím Facebookových stránek J.J.Darboven na stránkách https://www.facebook.com/darbovenczsk/. 2: Pořadatelem soutěže je společnost J.J. Darboven s.r.o., Sobínská 233, 252 19 Chrášťany, IČ: 18227139, DIČ: CZ18227139, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64689 (dále jen: „pořadatel“). 3: Organizátorem soutěže je agentura BANYS MEDIA s.r.o., Na Lysinách 457/20, Praha 4 – Hodkovičky, 147 00 IČ: 246 66 868, DIČ: CZ 246 66 868, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164621 (dále jen „organizátor“).   II. Termín a lokalizace 1: Soutěž probíhá od zveřejnění soutěžního příspěvku 6. 12. 2019, 12:00 do 20. 12. 2019, 24:00 hodin včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). 2: Vyhodnocení bude zveřejněno na FB stránkách J. J. Darboven CZ/SK do 3. 1. 2020, 20:00 hodin. 3: Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky   III. Podmínky účasti v soutěži 1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). 2: Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 3: Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na facebookových stránkách. Registrace do soutěže a souhlas s pravidly soutěže soutěžící stvrzuje odpovědí v soutěži. 5: Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze s jednou odpovědí v komentáři pod soutěžním příspěvkem na Timeline J.J.Darboven stránkách https://www.facebook.com/darbovenczsk/. Upravené odpovědi budou ze soutěže automaticky vyloučené.   IV. Princip soutěže 1: Principem soutěže je dát like stránce J.J. Darboven a následně vložit správně složený obrázek včetně vtipného komentáře pod soutěžní post: „SOUTĚŽ! Skvělá káva k Vánocům prostě patří! Pokuste se zachytit správně složený obrázek, vložte nám ho do komentářů, navrhněte vtipný slogan na hrníček a nezapomeňte dát like stránce J.J.Darboven CZ/SK. Po Vánocích potěšíme 15 z Vás voňavým dárkem!“ 2: Soutěžící přidá printscreen správně složeného obrázku a vtipný slogan na hrníček pod příspěvek, který zní takto: SOUTĚŽ! Skvělá káva k Vánocům prostě patří! Pokuste se zachytit správně složený obrázek, vložte nám ho do komentářů, navrhněte vtipný slogan na hrníček a nezapomeňte dát like stránce J.J.Darboven CZ/SK. Po Vánocích potěšíme 15 z Vás voňavým dárkem!“ 3: Soutěžní slogan - komentář nesmí: a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky; b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; g) obsahovat skrytou reklamu; h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora. 4: Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli. 5: Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný komentář mající za následek nemožnost použití komentáře pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele. 6: Soutěžící se zavazuje nahrát pouze soutěžní komentář, jímž je autorem nebo ke kterému má od autora a všech osob v jakémkoliv soutěžním komentáři uvedených (zmiňovaných) nebo s ním jinak spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže. V případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání soutěžícího. 7: Nahráním soutěžního komentáře uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního komentáře a s uvedením jména i bez uvedení jména autora a dále uděluje svolení k jakýmkoliv úpravám nebo případné změně nebo zásahu do soutěžního komentáře pro účely použitelnosti v rámci soutěže. 8: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 a 5 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 9: Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení umožňujícího manipulaci s počtem získaných hlasů ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného soutěžícího ze soutěže. Soutěžící nebo návštěvník webové stránky soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně pořadateli.   V. Odměny a výhry v soutěži 1: Výhry v soutěži jsou následující: 15x Káva Eilles Gourmet zrno nebo mletá 500 g (dle výběru výherce) + originální dóza Eilles 2: Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi účastníků na soutěžní otázku a vybere z nich dle svého uvážení 10 odpovědí. Ty odmění cenami uvedenými v bodě 5.1. Na základě tohoto výběru organizátor vyhlásí výsledky soutěže uveřejněním na Facebooku. J.J.Darboven do 3. 1. 2020. Vyhlášení se provede označením výherce u soutěžní odpovědi, nebo odkazem na seznam výherců na webu nebo jiným vhodným způsobem. Uveřejní se jména a příjmení výherce. Ten bude okamžitě po uveřejnění výsledku kontaktován soukromou zprávou o své výhře. 3: O výherci rozhodne porota složená ze zástupců Organizátora a Pořadatele. 4: Z mechanismu platného pro určení výherců soutěže vyplývá, že jejich určení nebude provedeno náhodným výběrem, loterií ani losováním. 5: Výhra bude odeslána na adresu uvedenou ve zprávě výhercem. 6: V případě, že se do 2 dnů po oznámení výherce sám neozve, ztrácí nárok na výhru. 7: Pořadatel si vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů od zaslání adresy na dodání výhry výherci.   VI. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů 1: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže. 2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. 3: Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže. 4: Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.   VII. Závěrečná ustanovení 1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. 2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 3: Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora soutěže, společnosti J.J.Darboven. 4: Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu J.J. Darboven na stránkách https://www.facebook.com/darbovenczsk/. V Praze dne 4. 12. 2019 Více

 

 

 

 

Historie královské kávy 17. 3. 2016       Podívejte se s námi do historie královské kávy Eilles...   21. března 1866 - V hanzovním městě Hamburk založil Johann Joachim Darboven společnost J.J.Darboven. Společnost je postavena na inovacích, praží kávový zrna pro domácnosti. Společnost obchodovala nejen s praženou kávou a cukrem, byla inovativní též v distribuci – zasílala malé balíčky kávy a cukru svým zákazníkům poštou. 1869 - Na mezinárodní zahradnické výstavě nabízí J.J.Darboven největší sortiment káv - 144 druhů – roztříděných podle původu a obchodní značky. Vzhledem k velkému vynaloženému úsilí získává J.J.Darboven stříbrnou medaili. 1876 - Pan Darboven - obchodník s kávou - získává občanství a právem se stává občanem hanzovního města Hambuk. K získání tohoto privilegia je nutno prokázat, že se mu obchody daří, rozvíjí a dávají dobré naděje do budoucnosti.  1895 - Johann Joachim Darboven s manželkou Andrine a svými 24 zaměstnanci slaví stříbrnou svatbu. 1900 - J.J.Darboven provozuje několik dalších obchodů, např. Neuen Wall, Ecke Poststraße či indickou čajovnu, která se stane ihned velmi oblíbenou. 1909 - Zakladatel společnosti Johann Joachim Darboven umírá. V dobře organizované společnosti pokračují jeho synové Arthur a Caesar. 1914-1918 - V době první světové války káva není. J.J.Darboven vyměnil kávu za obiloviny, čekanku, pečené fíky nebo cukrovou řepu. Kávových ideí se však nevzdávají. 1915 - Společnost obdrží ochranou známku „IDEE“. Pouhých dvanáct let později přichází na trh revoluční nápoj s názvem IDEE KAFFEE. 1920 - Přichází roky poznamenané inflací a hospodářskou krizí. Společnost se musí otevřít novým výrobním metodám a mechanizmům trhu. Bratři Srthur a Caesar se v poklidu rozcházejí, Arthur Darboven pokračuje v tradici svého otce, zatímco Caesar zakládá vlastní gastronomickou společnost. Později se však Caesar Darboven vrací zpět do rodiného podniku. Více

 

Reference

Jiřina L.

„Už při otevření sáčku s kávou Eilles jsem měla pocit, že mám v rukou něco výjimečného.“

Radzden

„Káva mně, dceři i manželovi chutnala a doporučili bychom ji ochutnat i dalším. U nás ji budeme kupovat nadále.“

Aldunka

„Testování s kávou Eilles Gourmet Café byl opravdový zážitek, který jsme si užili s manželem, který je opravdový gurmán. Co se týká kávy, intenzivní vůně se snoubí s luxusním požitkem, nedivím se vyhrála ve volbě spotřebitelů. Ráda doporučím i svým známým, kteří ještě u nás neochutnali.“

barunka26

„Káva je lahodná s intenzivní vůní, chutnala celé rodině.“

JanaV

„…je taková jakoby daleko kvalitnější, daleko intenzivnější než ostatní značky…“

4vladku

„…ve srovnání s jinými instantními kávami je to skutečně královna. Za mě jednička, kterou si budu nadále kupovat…“